Leveringsvoorwaarden

Wierda Bedrijfswagens BV hanteert onderstaande algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT BEDRIJFSAUTO’S VAN BOVAG TRUCKDEALERS
 

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop/verkoop, reparatie en onderhoud van bedrijfsauto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor, alsmede schadetaxaties en keuringen, gesloten tussen leden van BOVAG Truckdealers en kopers of opdrachtgevers uitsluitend handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf..

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- (aan)koopprijs: het bedrag dat is overeengekomen voor de aanschaf van een bedrijfsauto, inclusief eventuele onderdelen en toebehoren alsmede eventueel verschuldigde belastingen en andere heffingen van overheidswege;
- bedrijfsauto’s: zowel lichte- als zware bedrijfsauto’s, alsmede bussen;
- lichte bedrijfsauto: een voertuig met tenminste vier wielen dat bestemd is voor bedrijfsdoeleinden, met een totaalgewicht van maximaal 3.500 kg inclusief laadvermogen;
- zware bedrijfsauto: een voertuig met tenminste vier wielen dat bestemd is voor bedrijfsdoeleinden, met een totaalgewicht van meer dan 3.500 kg inclusief laadvermogen;
- bus: bedrijfsauto, ingericht en blijkens het kentekenbewijs bestemd voor het vervoer van personen met meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte bedrijfsauto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte bedrijfsauto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte bedrijfsauto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
- de reparateur: degene die met betrekking tot een bedrijfsauto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren.

Artikel 2 - Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop/verkoop en van het verrichten van werkzaamheden door de verkoper/reparateur jegens een koper/opdrachtgever (een rechtspersoon of een natuurlijke persoon), die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Partijen bij deze voorwaarden worden steeds aangeduid als enerzijds “de verkoper/reparateur” en anderzijds “koper/opdrachtgever”.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.

4. De verkoper/reparateur heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van de verkoper/reparateur en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor de verkoper/reparateur niet strikt bindend.
Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen de verkoper/reparateur gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van wederpartij technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door hem verkochte of bij hem ter reparatie aangeboden bedrijfsauto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.

2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens de verkoper/reparateur gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien geen schriftelijk overeenkomst door de verkoper/reparateur is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de verkoper/reparateur dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van de verkoper/reparateur als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 - Prijzen

1. Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage-, service- en keuringswerkzaamheden alsmede de kosten van rijklaar maken en kosten van het aanbrengen en uitvoeren van wijzigingen in de overeenkomst en/of de opdracht, voor zover deze wijzigingen voortvloeien uit enig wettelijk voorschrift, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van de verkoper/reparateur daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is de verkoper/reparateur gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet begrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.

4. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.

5. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur. Bij aflevering elders op verzoek van de koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening koper/opdrachtgever.

Artikel 5 - Aflevering

1. De bedrijfsauto wordt geleverd ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur, tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Indien de verkochte bedrijfsauto niet binnen 8 dagen vanaf het tijdstip dat de koper/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staat, is afgenomen, komt de bedrijfsauto vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. In dat geval is de verkoper/reparateur gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldende tarief. Eventuele verzending van de zaak/zaken, anders dan naar de vestigingsplaats van de verkoper/reparateur, geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

3. Het risico van door de verkoper/reparateur ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde bedrijfsauto blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van de verkoper/reparateur, bij de koper/opdrachtgever.

Artikel 6 - Leveringstijd

1. Als leveringstijd geldt de datum van levering van de zaak of de dienst (waaronder reparaties) zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.

2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal de verkoper/reparateur de koper/opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de bedrijfsauto(’s) ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur voor de koper/opdrachtgever gereed zal/zullen staan dan wel ter overeengekomen plaatse zal/zullen worden afgeleverd.

3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn hebben te gelden. Niet-tijdige levering door de verkoper/reparateur kan dan ook nimmer een geldige reden voor de koper/opdrachtgever opleveren de overeenkomst met de verkoper/reparateur te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient de verkoper/reparateur eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld waarbij de verkoper/reparateur een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens de verkoper/reparateur ter zake in verzuim kan raken.

4. Koper/opdrachtgever heeft bij overschrijding van de leveringstijd in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij de nietlevering te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper/reparateur.

5. Verkoper/reparateur heeft het recht een bestelling in gedeelten te leveren en te factureren.

Artikel 7 - Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de (reparatie-)opdracht eigendom van de verkoper/reparateur, zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 8 - Stallingskosten

Indien de koper/opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de bedrijfsauto niet heeft afgehaald, komt de bedrijfsauto vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van koper/opdrachtgever en kan verkoper/reparateur hiervoor stallingskosten in rekening brengen, overeenkomstig het in zijn bedrijf of plaatselijk geldend tarief.

Artikel 9 - Schadetaxatie

Indien de verkoper/reparateur in opdracht van opdrachtgever/koper een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever/koper de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

Artikel 10 - Betaling

1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door koper/opdrachtgever voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van een dienst.

2. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting. Bij aankopen van nieuwe bedrijfsauto’s op rekening dient de betaling direct na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

3. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe de verkoper/reparateur te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door verkoper/reparateur verlangde zekerheid voor de juiste
nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door de verkoper/reparateur te bepalen wijze.

4. Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de verkoper/reparateur verder toekomende rechten, is de verkoper/reparateur in een dergelijk geval gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met 3% over het achterstallige bedrag te berekenen per dag vanaf de betreffende vervaldag.

5. Indien de verkoper/reparateur genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van de verkoper/reparateur verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op vijftien (15) procent van het achterstallige bedrag met een minimum van 114 euro gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.

6. Verkoper/reparateur heeft het recht om vorderingen, inclusief de daarbij behorende en de daaruit voortvloeiende rechten, volledig dan wel gedeeltelijk over te dragen aan een aan hem op enige wijze gelieerde onderneming.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht

1. De verkoper/reparateur behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien de verkoper/reparateur in het kader van deze
verkoopovereenkomsten ten behoeve van de koper/opdrachtgever door koper/opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat ook de vordering van verkoper/reparateur op koper/opdrachtgever wegens het verrichten van vorenbedoelde werkzaamheden geheel is voldaan door koper/opdrachtgever.
Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de verkoper/reparateur jegens de koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper/reparateur.

2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper/opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat de verkoper/reparateur in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij de verkoper/reparateur te melden.
De verkoper/reparateur is tot generlei vrijwaring van koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de koper/opdrachtgever de verkoper/reparateur voor aanspraken die derden jegens de verkoper/reparateur geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

3. Koper/opdrachtgever is verplicht de bedrijfsauto voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en cascorisico te verzekeren en verzekerd te houden. Tevens dient koper/opdrachtgever voor de duur van de voorbehouden eigendom, de bedrijfsauto te (laten) onderhouden conform fabrieksvoorschrift. Koper/opdrachtgever verleent verkoper/reparateur hierdoor een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risico namens hem in ontvangst te nemen.

4. Indien koper/opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of verkoper/reparateur goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, is verkoper/reparateur gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal koper/opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan verkoper/reparateur is verschuldigd.

5. Verkoper/reparateur kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de koper/opdrachtgever onder zich heeft, zolang door het verkoper/reparateur geleverde goederen of diensten niet volledig door de koper/opdrachtgever zijn betaald en zulks een de koper/opdrachtgever toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de koper/opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens de verkoper/reparateur verschuldigd is of zal zijn.

6. Door zaken in zijn macht te (doen) brengen, vestigt koper/opdrachtgever daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan de verkoper/reparateur, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat de verkoper/reparateur als pandhouder evengenoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.

Artikel 12 - Ontbinding 

1. Indien de koper/opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien (14) dagen nalatig blijft in de 
nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper/reparateur, zal de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke 
tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de verkoper/reparateur alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. Het 
voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden. 
2. Indien de koper/opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de 
verkoper/reparateur en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de koper/opdrachtgever ten behoeve van de 
verkoper/reparateur een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van vijftien (15) 
procent van de overeengekomen som, onverminderd het recht van de verkoper/reparateur op volledige schadevergoeding 
en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten als vermeld in artikel 10 lid 4 daaronder begrepen. 
3. Indien de verkoper/reparateur op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper/opdrachtgever ten 
behoeve van verkoper/reparateur na afloop van de in lid 1 genoemde termijn van veertien (14) dagen voor elke sedertdien 
verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie (3) promille van 
de overeengekomen koopsom, onverminderd volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de 
kosten als vermeld in artikel 10 lid 4 daaronder begrepen. 
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de verkoper/reparateur bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst en onverminderd de verkoper/reparateur verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de koper/opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling 
aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. 
In deze gevallen is iedere vordering van verkoper/reparateur op koper/opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder 
dat de verkoper/reparateur tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de koper/ 
opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn 
verplichtingen jegens verkoper/reparateur niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht de verkoper/reparateur terstond 
hiervan in kennis te stellen. 

Artikel 13 - Overmacht 

1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor verkoper/reparateur ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of 
onmogelijk wordt, is verkoper/reparateur gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel 
van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan koper/opdrachtgever van de omstandigheden welke 
de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken. 
2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan, derhalve niet uitputtend: 
- oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage; 
- brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen; 
- storing in de energievoorziening, fabrieks-of bedrijfsstoring van welke aard dan ook; 
- boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij verkoper/reparateur in dienst zijnde 
werknemers; 

- transportbelemmeringen, vorstverlet, in-en uitvoerverboden; 

- niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door verkoper/reparateur ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst ingeschakeld; 
- alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege; 
- epidemieën; 
- diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van de verkoper/ 

reparateur dan wel tijdens transport; 

- alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van de verkoper/reparateur wordt 
belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper/reparateur kan 
worden verlangd. 
Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van de verkoper/reparateur en andere 
door verkoper/reparateur ingeschakelde derden betreffen. 

3. Indien zich aan de kant van de verkoper/reparateur een overmachtsituatie voordoet, stelt hij de koper/opdrachtgever zo 
spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn. 
4. Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van 
drie (3) maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere 
partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één (1) week na de 
(ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 3 genoemd. Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd hetgeen is 
bepaald in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden. 


Artikel 14 - aansprakelijkheid 

1. De verkoper/reparateur is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en 
rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de verkoper/reparateur in de uitvoering van 
zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de koper/opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of 
indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), 
schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van 
vervangend vervoer of huur-en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of 
immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. 
2. Voor zover de verkoper/reparateur, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft 
het uitsluitend de vastgestelde schade tot maximaal het factuurbedrag of, voor zover rechtens vereist, de vastgestelde 
schade tot maximaal het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van verkoper/reparateur wordt uitbetaald. 
3. Met betrekking tot de staat van de door de verkoper/reparateur geleverde diensten (waaronder reparaties) en/of zaken 
strekt zijn aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, 
zoals bepaald in artikel 15. Koper/opdrachtgever komen niet de rechten toe die de wet de koper/opdrachtgever niet 
handelend bij de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak 
bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt. 
4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten. 
5. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/reparateur tegen alle aanspraken van derden, tenzij verkoper/reparateur volgens 
dit artikel aansprakelijk is.

 
Artikel 15 - Garantie 

1. Voor leveranties van nieuwe zaken, onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden geen andere 
garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend en zoals vermeld in de aan wederpartij 
verstrekte garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren verstrekt, dan zal verkoper/reparateur ten aanzien van zaken 
die door hem van derden zijn betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in zijn opdracht door derden zijn verricht, 
niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die, welke verkoper/reparateur van de desbetreffende derde te 
dien aanzien heeft verkregen. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken (occasions, demonstratie-en 
showmodellen, ruildelen en –onderdelen daaronder begrepen) wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper/reparateur 
werkzaamheden door koper/opdrachtgever of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of 
diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan. 
3. In geval van enige garantie is verkoper/reparateur uitsluitend te zijner keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling 
of reparatie van de afgeleverde zaak, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op gebruikelijke afwijkingen en niet het 
gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van de wederpartij of derde, dan wel van 
normale slijtage. De zaken of onderdelen daarvan die zijn vervangen worden eigendom van verkoper/reparateur. 
4. Verkoper/reparateur garandeert de door hem verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden 
met een maximum tot 25.000 km, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie. De garantie houdt in 
dat verkoper/reparateur de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen, mits onverwijld aan hem gemeld, voor 
eigen rekening zal verhelpen. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van 
oneigenlijk gebruik of indien koper/opdrachtgever zelf of derden zonder voorafgaande goedkeuring van verkoper/ 
reparateur werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door verkoper/reparateur 
verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan. 


Artikel 16 - Reclame 

1. Reclames ter zake van door verkoper/reparateur geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame 
tijd, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt of redelijkerwijs 
ontdekt had kunnen zijn bij de verkoper/reparateur te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze 
termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van de zaak c.q. het moment van het verrichten van de dienst. 
2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door verkoper/reparateur afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken 
en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk, behoudens door koper/opdrachtgever te leveren 
tegenbewijs. 
3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door de verkoper/reparateur geaccordeerd. Zij 
dienen franco te zijn verzonden en zonodig deugdelijk verpakt te zijn. 


Artikel 17 - Inruil/Inkoop 

1. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak koper/opdrachtgever in afwachting van de aflevering 
van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en 
risico zolang hij die zaak niet aan de verkoper/reparateur feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de 
in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering 
voor zijn rekening. Verkoper/reparateur is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering 
van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen 
partijen vooraf afgesproken percentage bij wege van afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd. Alle documenten 
die behoren bij de zaak, dienen uiterlijk tijdens levering van de zaak aan koper overhandigd te worden. Indien niet aan de 
voorwaarde als bedoeld in de voorgaande zin wordt voldaan, is koper gerechtigd de kosten die voortvloeien uit het 
ontbreken van die documenten, in mindering te brengen op de inkoopprijs, dan wel deze kosten apart in rekening te 
brengen. 
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert koper/opdrachtgever jegens verkoper/reparateur dat 
een of meerdere eventueel door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in 
deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met 
betrekking tot de kilometrage en voorts garandeert hij verkoper/reparateur in het algemeen dat hij niet bekend is met 
feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan wel weet of 
behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor de verkoper/reparateur die daarvan onkundig is (gebleven). 
3. De feitelijke inruil ontslaat koper/opdrachtgever niet van de in lid 2 bedoelde garantie. 


Artikel 18 – Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/reparateur 
verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan 
verkoper/reparateur de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, 
koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele bedrijfsauto-informatie en hem 
gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten 
behoeve van direct marketing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp 
ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te 
tekenen verzet gehonoreerd. De bedrijfsautogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale 
Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. 

Artikel 19 – Conversie 

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel op andere wijze onafdwingbaar blijkt te 
zijn, zal het restant van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen dat in een dergelijk geval de 
betreffende bepalingen weer in overeenstemming worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd 
waren, rekening houdend met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten 
zoals bestaand voordat een dergelijke situatie zich voordeed. 

Artikel 20 - Toepasselijk recht 

Op elke rechtsverhouding tussen verkoper/reparateur en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd. 

Bunnik, 20 oktober 2011 

Routebeschrijving


Drachten
Kelvinlaan 11
9207 JB Drachten
Tel: +31 (0)512 748 003
E-mail: info@wierdabedrijfswagens.nl

Routebeschrijving


Heerenveen
Mars 22
8448 CP Heerenveen
Tel: +31 (0)513 726 555
E-mail: info@wierdabedrijfswagens.nl