Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Bovag Truckdealers

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop/verkoop, reparatie en onderhoud van bedrijfsauto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor, alsmede schadetaxaties en keuringen, gesloten tussen leden van BOVAG Truckdealers en kopers of opdrachtgevers uitsluitend handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf..

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • (Aan)koopprijs: het bedrag dat is overeengekomen voor de aanschaf van een bedrijfsauto, inclusief eventuele onderdelen en toebehoren alsmede eventueel verschuldigde belastingen en andere heffingen van overheidswege;
 • Bedrijfsauto’s: zowel lichte- als zware bedrijfsauto’s, alsmede bussen;
 • Bichte bedrijfsauto: een voertuig met tenminste vier wielen dat bestemd is voor bedrijfsdoeleinden, met een totaalgewicht van maximaal 3.500 kg inclusief laadvermogen;
 • Zware bedrijfsauto: een voertuig met tenminste vier wielen dat bestemd is voor bedrijfsdoeleinden, met een totaalgewicht van meer dan 3.500 kg inclusief laadvermogen;
 • Bus: bedrijfsauto, ingericht en blijkens het kentekenbewijs bestemd voor het vervoer van personen met meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend;
 • De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte bedrijfsauto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • De verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte bedrijfsauto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • De koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte bedrijfsauto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
 • De opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • De reparateur: degene die met betrekking tot een bedrijfsauto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop/verkoop en van het verrichten van werkzaamheden door de verkoper/reparateur jegens een koper/opdrachtgever (een rechtspersoon of een natuurlijke persoon), die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Partijen bij deze voorwaarden worden steeds aangeduid als enerzijds “de verkoper/reparateur” en anderzijds “koper/opdrachtgever”.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.
 4. De verkoper/reparateur heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van de verkoper/reparateur en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor de verkoper/reparateur niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen de verkoper/reparateur gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van wederpartij technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door hem verkochte of bij hem ter reparatie aangeboden bedrijfsauto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.
 2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens de verkoper/reparateur gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien geen schriftelijk overeenkomst door de verkoper/reparateur is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de verkoper/reparateur dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van de verkoper/reparateur als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage-, service- en keuringswerkzaamheden alsmede de kosten van rijklaar maken en kosten van het aanbrengen en uitvoeren van wijzigingen in de overeenkomst en/of de opdracht, voor zover deze wijzigingen voortvloeien uit enig wettelijk voorschrift, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van de verkoper/reparateur daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is de verkoper/reparateur gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet begrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.
 4. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur. Bij aflevering elders op verzoek van de koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening koper/opdrachtgever.

Artikel 5 - Aflevering

 1. De bedrijfsauto wordt geleverd ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur, tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien de verkochte bedrijfsauto niet binnen 8 dagen vanaf het tijdstip dat de koper/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staat, is afgenomen, komt de bedrijfsauto vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. In dat geval is de verkoper/reparateur gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldende tarief. Eventuele verzending van de zaak/zaken, anders dan naar de vestigingsplaats van de verkoper/reparateur, geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.
 3. Het risico van door de verkoper/reparateur ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde bedrijfsauto blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van de verkoper/reparateur, bij de koper/opdrachtgever.

Artikel 6 - Leveringstijd

 1. Als leveringstijd geldt de datum van levering van de zaak of de dienst (waaronder reparaties) zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
 2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal de verkoper/reparateur de koper/opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de bedrijfsauto(’s) ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur voor de koper/opdrachtgever gereed zal/zullen staan dan wel ter overeengekomen plaatse zal/zullen worden afgeleverd.
 3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn hebben te gelden. Niet-tijdige levering door de verkoper/reparateur kan dan ook nimmer een geldige reden voor de koper/opdrachtgever opleveren de overeenkomst met de verkoper/reparateur te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient de verkoper/reparateur eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld waarbij de verkoper/reparateur een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens de verkoper/reparateur ter zake in verzuim kan raken.
 4. Koper/opdrachtgever heeft bij overschrijding van de leveringstijd in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij de nietlevering te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper/reparateur.
 5. Verkoper/reparateur heeft het recht een bestelling in gedeelten te leveren en te factureren.

Artikel 7 - Vervangen onderdelen

 • De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de (reparatie-)opdracht eigendom van de verkoper/reparateur, zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 8 - Stallingskosten

 • Indien de koper/opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de bedrijfsauto niet heeft afgehaald, komt de bedrijfsauto vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van koper/opdrachtgever en kan verkoper/reparateur hiervoor stallingskosten in rekening brengen, overeenkomstig het in zijn bedrijf of plaatselijk geldend tarief.

Artikel 9 - Schadetaxatie

 • Indien de verkoper/reparateur in opdracht van opdrachtgever/koper een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever/koper de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

Artikel 10 - Betaling

 1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door koper/opdrachtgever voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van een dienst.
 2. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting. Bij aankopen van nieuwe bedrijfsauto’s op rekening dient de betaling direct na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 3. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe de verkoper/reparateur te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door verkoper/reparateur verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door de verkoper/reparateur te bepalen wijze.
 4. Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de verkoper/reparateur verder toekomende rechten, is de verkoper/reparateur in een dergelijk geval gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met 3% over het achterstallige bedrag te berekenen per dag vanaf de betreffende vervaldag.
 5. Indien de verkoper/reparateur genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van de verkoper/reparateur verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op vijftien (15) procent van het achterstallige bedrag met een minimum van 114 euro gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.
 6. Verkoper/reparateur heeft het recht om vorderingen, inclusief de daarbij behorende en de daaruit voortvloeiende rechten, volledig dan wel gedeeltelijk over te dragen aan een aan hem op enige wijze gelieerde onderneming.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht

 1. De verkoper/reparateur behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien de verkoper/reparateur in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de koper/opdrachtgever door koper/opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat ook de vordering van verkoper/reparateur op koper/opdrachtgever wegens het verrichten van vorenbedoelde werkzaamheden geheel is voldaan door koper/opdrachtgever. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de verkoper/reparateur jegens de koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper/reparateur.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper/opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat de verkoper/reparateur in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij de verkoper/reparateur te melden. De verkoper/reparateur is tot generlei vrijwaring van koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de koper/opdrachtgever de verkoper/reparateur voor aanspraken die derden jegens de verkoper/reparateur geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
 3. Koper/opdrachtgever is verplicht de bedrijfsauto voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en cascorisico te verzekeren en verzekerd te houden. Tevens dient koper/opdrachtgever voor de duur van de voorbehouden eigendom, de bedrijfsauto te (laten) onderhouden conform fabrieksvoorschrift. Koper/opdrachtgever verleent verkoper/reparateur hierdoor een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risico namens hem in ontvangst te nemen.
 4. Indien koper/opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of verkoper/reparateur goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, is verkoper/reparateur gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal koper/opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan verkoper/reparateur is verschuldigd.
 5. Verkoper/reparateur kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de koper/opdrachtgever onder zich heeft, zolang door het verkoper/reparateur geleverde goederen of diensten niet volledig door de koper/opdrachtgever zijn betaald en zulks een de koper/opdrachtgever toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de koper/opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens de verkoper/reparateur verschuldigd is of zal zijn.
 6. Door zaken in zijn macht te (doen) brengen, vestigt koper/opdrachtgever daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan de verkoper/reparateur, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat de verkoper/reparateur als pandhouder evengenoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.